Tiskový košík »

Počet položek v košíku: 21

Přihlášení uživatele  Registrace »

Kulant cz s.r.o.

Plemenářský podnik 425
Nemošice
Pardubice 530 03

Tel.: +420 602 147 120

E-mail: info@kulant.cz
Web: www.kulant.cz

Úvodní stránka > Služby pro Vás > Rady pro zřizovatele a provozovatele dětských hřišť

Rady pro zřizovatele a provozovatele dětských hřišť

S ohledem na zvýšenou míru rizika, kterou představují zařízení dětských hřišť, a nutnosti zajistit ochranu dětí před nebezpečím, je třeba věnovat této problematice přiměřenou míru pozornosti. Bezpečnost dětí hrajících si venku je již po celá desetiletí naléhavým přáním při ochraně proti úrazu.V České republice bylo za tímto účelem vydáno nařízení vlády 173/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a přejata řada norem EN 1176 a EN 1177 ze který dnes máme normy ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177.

ČSN EN 1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1176-2 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky
ČSN EN 1176-3 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky
ČSN EN 1176-4 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanové dráhy
ČSN EN 1176-5 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče
ČSN EN 1176-6 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky
ČSN EN 1176-7 Pokyny pro zřizování,kontrolu,údržbu a provoz
ČSN EN 1177 - Povrch hřiště tlumící náraz-bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Tyto normy jsou velice rozsáhlé a pro zajištění všech detailů vyžadují hlubší znalost věci.Na těchto stránkách se zmíníme o těch nejdůležitějších bodech. Tyto body však nestačí pro kompletní kontrolu.
Dále se k dětským hřištím vztahují tyto zákony a vyhlášky:
Zákon č. 258 / 2000 Sb. - O ochraně veřejného zdraví a vyhláška č. 135/2004 Sb. - Hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

Několik důležitých pojmů týkající se problematiky dětských hřišť

Co to jsou zařízení dětských hřišť?
Zařízení dětských hřišť ve smyslu normy jsou všechna zařízení dětských hřišť, která byla vyrobena a instalována pro používání na veřejně přístupných prostranstvích.

Věková kategorie
Doporučené věkové rozpětí pro které je konkrétní herní prvek určen.
Označení věkové kategorie by mělo být součástí každého herního zařízení.

Potřebná plocha pro realizaci
Nejmenší možná plocha (daná rozměry A x B) do které lze vybraný herní prvek instalovat.

Plocha bezpečnostní zóny
Jedná se plochu udávanou v m2, která je dána specifickými vlastnostmi jednotlivých částí herního zařízení v návaznosti na možnou výšku volného pádu.
Plocha bezpečnostní zóny je složena z prostoru, který zabírá zařízení, dále z prostoru v, na nebo okolo zař., který může zabírat uživatel užíváním herního prvku (např. sklouznutím, houpáním, švihem) a také z prostoru pádu, který může zabírat uživatel padající z vyvýšené části zařízení-tzn., že začíná ve výšce možného volného pádu.
Nedílnou součástí údajů o bezpečnostní zóně je půdorys herního zařízení včetně zakreslení hranic bezpečnostní zóny.

Možná výška volného pádu
Největší svislá vzdálenost od jednoznačně uvažované opory k těla k nárazové ploše pod ní.
Lidově řečeno se jedná o výšku odkud dítě může z herního zařízení spadnout.


Jak už bylo napsáno v názvu této stránky, chceme Vám zde podat informace týkající se provozovatelů a zřizovatelů dětských hřišť a tudíž vynecháme detailnější rozebírání platných norem (každý si je může zakoupit na stránkách Českého normalizačního institutu -
www.cni.cz ). Zaměříme se zde na čtyři důležité body a to jsou:

Instalace - Kontrola - Údržba - Provoz

Instalace, kontrola, údržba

 • Zařízení je nutno instalovat bezpečným způsobem a podle návodu výrobce.
 • Zařízení a jeho komponenty musí být kontrolovány a udržovány podle návodu výrobce nejméně v intervalech stanovených výrobcem.
 • Zařízení se doporučuje kontrolovat následovně: běžná vizuální kontrola; provozní kontrola; roční hlavní kontrola.
 • Roční hlavní kontrola musí být prováděna oprávněnou osobou přísně v souladu s pokyny výrobce. Úroveň vyžadované kompetence je přímo úměrná dané úloze.
 • Jestliže byly v průběhu kontroly objeveny závažné závady ohrožující bezpečnost, je nutno je bezodkladně odstranit. Není-li to možné, je třeba zařízení zajistit proti použití.

více o kontrolní činnosti čtěte na stránce Všeobecná bezpečnostní opatření

Provoz

 • Provozovatel nebo majitel hřiště musí ve všech etapách uspořádání, instalace, kontroly, údržby a provozu brát v úvahu informace výrobce.
 • Provozovatel musí pro hřiště zavést vhodný systém řízení bezpečnosti.
 • Pracovníci provádějící úkoly jako součást řízení bezpečnosti, jako např. opravu a údržbu, musí mít k tomu oprávnění. Pracovníci musí disponovat dostatečnými informacemi o svých úkolech i o svých kompetencích a odpovědnosti.
 • Závady, k nimž došlo v průběhu provozu a představují riziko bezpečnosti, musejí být bezodkladně opraveny. Není-li to možné, je nutné zařízení zajistit proti použití, např. znehybněním nebo odstraněním. Dokud není nebezpečné zařízení opraveno a uvolněno k použití, nesmí mít veřejnost k němu přístup.


Důležité sledovací body kontroly a údržby

V souvislosti s kontrolou a údržbou existují důležité body, které by měly být kontrolovány u všech druhů hracích zařízení.

Nejdůležitější kontrolní body:

Šrouby

 • Podle potřeby se dotahují. Uvolněné šrouby jsou zárodkem pro narůstající problém kvality a jsou vždy rizikem bezpečnosti zvláště u dřevěných konstrukcí nebo konstrukcí pohyblivých.
 • Kontrolujte, zda nějaký šroub nechybí. Prázdný otvor signalizuje chybějící šroub.
 • Hlavy šroubů a matice jsou opatřeny plastovými krytkami.

Nepřístupné otvory

 • Prsty: 8 - 25 mm při nuceném pohybu, např. skluzavka, požární tyč atd.
 • Noha: větší než 30 mm na podložkách, které mají sklon menší než 48° a nejsou elastické.
 • Hlava: 90 - 230 mm pro zařízení lehce přístupná dětem všech věkových kategorií
 • 110 - 230 mm pro zařízení nesnadno přístupná pro děti pod 36 měsíců.
 • Otvory nesmí mít části, které se sbíhají směrem dolů pod úhlem menším než 60°.

Ukotvení

 • Hrací zařízení a vybavení musí být ukotveno.
 • Stabilita a riziko převrácení musí být kontrolovány.

Barva

 • Zkontrolujte případné napadení hnilobou.
 • Řezané a soustružené dřevěné konstrukce a překližky se mají lazurovat každý druhý rok a to vždy před zimním obdobím.
 • Lakované kovové konstrukce se znovu lakují v závislosti na opotřebení.
 • Kontrolujte, zda odvodňovací otvory nejsou zanesené.

Podklad - Nárazová plocha

 • Maximální volná výška pádu je 3,0 m.
 • Pro výšku pádu do max. 3,0 m platí min. hloubka dle tabulky uvedené níže pro následující materiály: kůra o velikosti (20 - 80 mm), dřevité třísky o velikosti (5 - 30 mm), písek o zrnitosti (0,2 - 2 mm), bez prachových a jílových částic), štěrk o zrnitosti (2 - 8 mm). Je-li použito volného drobného materiálu, musí být tento nanesen v tloušťce, která je o 200 mm větší než tloušťka vrstvy zjištěná laboratorní zkouškou. Podrobná specifikace viz ČSN EN 1177.
 • Dlaždice tlumící nárazy musí být typově schváleny pro určitou výšku pádu.
 • Rozšíření povrchu tlumícího nárazy je nejméně 1,5 m od hracího zařízení, při výšce pádu nad 1,5 m se vzdálenost zvyšuje - houpačky, skluzavky, lanovky a kolotoče mají speciální požadavky.
 • Na ploše se nesmí vyskytovat žádné tvrdé či hranaté předměty.

Rezervní díly

 • Používejte vždy originální díly, které jsou od výrobce schváleny.

Pohyblivé díly

 • Promazávejte v pravidelných intervalech dle mazacího plánu.
 • Vyměňujte opotřebené díly.
 • Mezi pevnými a pohyblivými díly se nesmí vyskytovat místa, kde je možno se pořezat či být přiskřípnut.
 • Lana lanových drah se musí dle potřeby kontrolovat, promazávat a dopínat.

Kontrolní body jednotlivých herních zařízení:

Kolotoč

 • Namažte centrální ložiska.
 • Zkontrolujte, zda jsou sedátka v pořádku.

Podlahy

 • Kontrolujte šrouby a kování a také prkna (případně je vyměňte).
 • Pro zařízení nesnadno přístupná dětem do 36 měsíců platí: Plošiny vyšší než 1,0 m musí mít ochranu proti pádu ve formě ochranné příčky s výškou horní hrany 600 - 850 mm.
 • Plošiny vyšší než 2 m musí mít ochranu proti pádu ve formě bariéry nejméně 700 mm vysoké.
 • Pro zařízení přístupná všem věkových skupinám platí: Bariéra: kontrolujte úchyty, šrouby a kování a vyměňujte poškozená prkna.
 • Bariéry nesmí obsahovat horizontální příčky, které vyzývají k lezení (jako žebřík).

Houpačky

 • Kontrolujte pravidelně opotřebování závěsů.
 • Používejte řetězy s krátkými oky.
 • Maximálně 2 sedačky na stejném ráhnu.
 • Volná vzdálenost mezi zemí a spodním okrajem houpačky má být více než 350 mm. Pro sedačky pneumatikového typu je tato vzdálenost více než 400 mm.
 • Sedačka pro malé děti (uzavřená ohrádka) se na stejném ráhnu nesmí montovat vedle sedačky pro větší děti.

Lanový most - závěsný

 • Kontrolujte madla lanového mostu a spojovací řetězy.
 • Kontrolujte všechny úchyty.
 • Prohlížejte, zda nechybí nějaké prkna, zda nejsou poškozená nebo opotřebovaná. Vyměňte je za nová.
 • Kontrolujte, zda nevznikly nebezpečné otvory mezi pevnými a elastickými díly, a to jak při stavu zatížení tak i bez zatížení.

Šplhací sítě, žebříky a žebříkové sítě

 • Kontrolujte všechny detaily na šplhání, které se při intenzivní hře opotřebovávají. Lana, sítě na šplhání, lanové žebříky, žebříkové sítě.
 • Průměr nášlapných příček má být 16 - 45 mm.

Řetězy

 • Řetězy musí mít krátká očka, max. otvor 8,6 mm.
 • Kontrolujte opotřebení v místech úchytů.
 • Řetězy nesmí být tak dlouhé, aby bylo možno vytvářet smyčky (riziko uškrcení).

Lanové dráhy

 • Kontrolujte, zda se kotva lanové dráhy pohybuje volně bez tření.
 • Kontrolujte lano, třepící se lano a jiné chyby indikují potřebu výměny. Podle potřeby promazávejte.
 • Kotva sedačkového typu by měla viset minimálně 2,1 m pod nosným lanem.
 • Volná vzdálenost mezi sedačkou a zemí minimálně 400 mm při zátěži 130 kg. Napněte lano dle potřeby.
 • Volná výška pádu je max. 2,0 m při sezení, 3,0 m při závěsu pažemi.
 • Upevnění lana musí být min. 2,5 m nad zemí.
 • Volná plocha má být 1,5 m okolo základen, 2,0 m po obou stranách lana a 2,0m v konečné stanici, když je sedačka v této poloze.

Otevřené skluzavky

 • Skluzavky, které jsou součástí hrací sestavy, musí mít u startovacího úseku ochrannou tyč (příčku).
 • V blízkosti svahové skluzavky můžete umístit terénní schody, nejblíže však ve vzdálenosti 1 m.
 • U skluzavek, které kopírují terén, zkontrolujte, zda voda nezůstává stát na ploše dojezdu. V tom případě zvyšte horní díl skluzavky.
 • Bezpečnostní plocha musí být min.1,5 m okolo zařízení, 2,0 m před plochou dojezdu a alespoň 1,0 m po stranách skluzavky.
 • Materiál tlumící pády v prostoru dojezdu musí odpovídat nárokům na výšku pádu 1,0 m.
 • Zkontrolujte, zda se mezi skluzavkou a hracím zařízením nenachází žádné klínovité otvory. Nesmí být. (Uškrcení na šňůrkách bund.)
 • Konečný díl dojezdu nesmí být více než 350 mm nad zemí.
 • Ve volné bezpečnostní ploše se nesmí vyskytovat žádné tvrdé, ostré a pevné předměty.
 • Plocha skluzavky musí být vždy orientována k severu, aby bylo minimalizováno riziko přehřátí v letních měsících.

Tunelové skluzavky

 • Kontrolujte všechny švy. V případě potřeby přitáhněte šrouby.
 • Na tuto skluzavku je nutno upevnit zákaz lezení po skluzavce.
 • Prohlížejte švy také zevnitř.

Střechy

 • Kontrolujte úchyty, šrouby a kování a vyměňte poškozené díly.

Schody a žebříky

 • Jestliže jsou schody či žebřík vyrobeny ze dřeva, musí být nášlapné plochy či příčky zapuštěny do bočnic či obdobně (nesmí být pouze upevněny šrouby a hřebíky).
 • Nášlapné příčky se nesmí otáčet. Schodiště musí mít zábradlí, pokud je výška schodiště víc než 1,0 m nad zemí či v případě, že je využíváno dětmi mladšími než 36 měsíců.
 • Schodiště se často opotřebovávají - vyměňujte opotřebované schodnice.
 • Terénní schodiště se umísťují ve svazích s různým úhlem - schodiště se samo upravuje dle úhlu svahu - hodně opotřebované díly se dají vyměnit samostatně.

Pískové a vodní hry

 • Kontrolujte všechny pohyblivé díly pískových her, patří k těm nejužívanějším. Kontrolujte tedy: nádoby připevněné na řetězech, záklopky násypek, násypné roury, úchyty jeřábů.
 • U vodních her kontrolujte úchyty, kohoutky, vypusťte na zimu vodu.
 • Při uvedení do provozu na jaře je třeba zkontrolovat funkci pumpy, stav koryt a zda není třeba pumpu vyměnit.

Lavičky a sedátka

 • Zkontrolujte, zda prkna a desky laviček nejsou poškozená či opotřebovaná. V případě nutnosti je vyměňte či znovu natřete.
 • Lavičky by měly být natírány každý druhý rok, vždy před zimním obdobím.

Větrné zábrany a ploty

 • Zkontrolujte větrná hřiště a pískoviště a doplňte je větrnými zábranami, abyste tak vytvořili klidné závětrné místo, nejraději orientované na jih.
 • Prohledněte a spravte, dokompletujte a natřete ploty a zábrany proti vjezdu.

Všeobecné údaje:

Prostorové nároky

V návaznosti na vyobrazení výrobku se udávají vnější rozměry výrobku a potřebný bezpečnostní prostor okolo. Bezpečnostní plochy zařízení se mohou v některých případech překrývat.

Podklad

Každé jednotlivé hrací zařízení musí být umístěno na vhodný podklad, aby tak mohlo uspokojivě fungovat z hlediska bezpečnosti i hry. Správný podklad pro jednotlivá hrací zařízení viz.ČSN EN 1177 - Povrch hřiště tlumící náraz - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.

V následující tabulce je znázorněn vztah mezi výškou volného pádu "h" a minimální hloubkou jednotlivých použitých materiálů.

Kotvení

Požadavky bezpečnostní, stabilita a i riziko krádeže vyžadují, aby se zařízení ukotvilo bezpečným způsobem. Nejdůležitějším důvodem je, že se staly vážné nehody, kdy se zařízení převalilo v důsledku špatného kotvení.

Jako nejvhodnější řešení máme kovové ukotvení do země, kdy dřevo nepřichází do styku s podkladem. Tento způsob zároveň nabízí ohleduplnou impregnaci dřeva z hlediska ochrany životního prostředí a také plnou možnost kontroly.

Ve všech případech mají sloupky kovové nožky, které jsou zapuštěny do země. Druh ukotvení je volen dle zatížení.

Existují následující možnosti ukotvení:

 • Zabetonováním.
 • Prefabrikované betonové základy.
 • Ostatní druhy kotvení - ocelové trny (šroubovice) apod.

Návody k montáži jednotlivých herních zařízení uvádějí další detaily, co se týče ukotvení.
Jako nejúčinnější ze všech typů kotvení odoporučujeme zabetonování ocelových žárově zinkovaných rámů a po částečném vytvrdnutí betonové směsi proběhne konečná montáž zařízení.

Montáž
Montáž vyžaduje kompetentní pracovníky a také pečlivé a správné následování montážních návodů. Jen tak budou zařízení moci fungovat správně a po dlouhou dobu. Zamezte přístupu na hřiště v průběhu montáže, tím zabrání riziku zranění.

Kontrola a údržba
Kontrola a údržba jsou předpokladem, aby funkce a bezpečnost byly zachovány. Podle legislativy se musí zařízení hřiště udržovat tak, aby bylo vyloučeno riziko nehod.

Doporučují se následují všeobecné pokyny pro prohlídku a údržbu:

 1. Zkontrolujte podklad, doplňte písek, alt. urovnejte gumové dlaždice.
 2. Zkontrolujte, že následkem vandalismu nevznikly žádné nebezpečné úhly či otvory.
 3. Dotáhněte šrouby, pokud jsou uvolněné. Volné šrouby mohou způsobit narůstající kvalitativní problém a jsou vždy rizikem bezpečnostním.
 4. Namažte pohyblivé díly.
 5. Předejděte úrazům tím, že vyměníte opotřebované díly.
 6. Sítě a podobné prvky, které jsou poškozeny, by měly být ihned vyměněny, aby si tak zařízení zachovalo svoji funkci a nepředstavovalo riziko úrazu.
 7. Lana lanovek se musí v krátkém termínu po uvedení do provozu dotáhnout.
 8. Zkontrolujte, zda nejsou drenážní otvory ucpány.

Všechna zařízení vyžadují v určitých časových intervalech pravidelnou kontrolu/prohlídku a údržbu formou promazání, nalakování či seřízení atd. podle daného schématu, které je uvedeno v návodech na údržbu.

 • Práškově lakované kovové konstrukce se nejlépe udržují opravením vzniklých poškození.
  Normální životnost před celkovým znovunalakováním je 5 - 10 let podle prostředí.
 • Dřevěné konstrukce překližka se udržují formou lazurování min. každý druhý rok, dle klimatických podmínek.
 • Kontrola znamená vizuální inspekci a v některých případech i test funkčnosti.

více o kontrolní činnosti čtěte na stránce Všeobecná bezpečnostní opatření

Doufáme,že jsme Vás na těchto stránkách neodradili od záměru realizace dětského hřiště, budeme se těšit na případnou spolupráci a uděláme vše pro zdárný průběh Vašeho investičního záměru.

panerai.kuvarsitwatch.cz

 
 

Copyright © 2007 Kulant.cz

e-works.cz