Tiskový košík »

Počet položek v košíku: 21

Přihlášení uživatele  Registrace »

Kulant cz s.r.o.

Plemenářský podnik 425
Nemošice
Pardubice 530 03

Tel.: +420 602 147 120

E-mail: info@kulant.cz
Web: www.kulant.cz

Úvodní stránka > Služby pro Vás > Všeobecná bezpečnostní opatření

Všeobecná bezpečnostní opatření

rolex replica replica hublot king power replica corum admirals cup audemars piguet royal oak replica replica omega hour vision wc portuguese chrono replica cartier tank replica watches ag heuer v4 replica rolex milgauss replica hublot king power red devil replica replica panerai rubber strap

Vaše povinnosti vyplývající s normy ČSN EN 1176 část 1-7 a ČSN EN 1177

1. Prohlášení o shodě - certifikáty

Vzhledem k tomu, že nabylo v platnost nařízení vlády č. 173/1997 Sb., ve znění NV 329/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb.,kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů, konkretizovanými v technických předpisech: ČSN EN 1176:2000 a ČSN EN 1177:1998 (evropské normy na dětská hřiště) v platném znění, jsou provozovatelé dětských hřišť povinni nakupovat pouze schválené výrobky některou autorizovanou osobou, tj. výrobky u kterých proběhla certifikace a bylo na ně vydáno prohlášení o shodě s výše uvedenými normami.
Proto můžete bez rizika využít naší nabídku, která obsahuje pouze tuzemské, námi vyráběné dětské herní prvky a zařízení dětských hřišť, které máme certifikovány u TÜV CZ Hradec Králové a ZÚLP České Budějovice.
Dětské hřiště sestavené z neatestovaných prvků Vám může po jeho kompletaci velice zkomplikovat situaci a dokončení celé akce se může výrazně prodražit a časově prodloužit. Navíc se takové hřiště nesmí až do úplného ukončení schvalovacího procesu používat a provozovatel je povinen zamezit přístup na takové zařízení např. oplocením, ostrahou atd.
Pravidlem bývá, že inspektor certifikačního orgánu najde mnoho odlišností od příslušných norem, jejichž náprava bývá časově i finančně nákladná. Nehledě na to, že certifikace takového dětského zařízení stojí dle velikosti minimálně desítky tisíc korun a o tuto částku musíte povýšit náklady na zřízení hřiště.
I každá změna herního zařízení musí být certifikována a nebo posouzena technikem ze zkušebního ústavu zabývající se certifikací
V případě, že zakoupíte herní zařízení bez prohlášení o shodě vydané na základě certifikátu, porušili jste zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a v případě kontroly ČOI, Školským úřadem nebo kontrolorem specializovaným na dětská hřiště může dojít až k uzavření dětského hřiště.

2. Kontrolní činnost

Zařízení, uvedené do provozu, musí být pravidelně kontrolováno. Tuto činnost musí zabezpečit provozovatel určením kvalifikovaného pracovníka, který bude kontrolu pravidelně provádět, nebo uzavřením smlouvy s odbornou firmou, která kontrolu zabezpečí.

Kontrolní činnost musí být plánována a provozovatel musí mít zpracován písemný plán kontrol. Plán musí zohledňovat charakter zařízení nebo hřiště, podmínky provozu a jeho umístění. V záznamech o plnění plánu musí být uvedeny termíny kontrol, jejich výsledky a podpis příslušného kontrolujícího a odpovědného pracovníka. Záznamy musí provozovatel minimálně 1 x ročně vyhodnocovat.

O kontrole musí být vedena dokumentace, která obsahuje minimálně:

� název zařízení, datum, podpis kontrolujícího, podpis odpovědné osoby
� rozvrh kontrol s termíny běžných vizuálních, provozních a hlavních kontrol
� záznamy o těchto kontrolách
� termíny zjištění závad a provedení jejich oprav
� případný komentář k zjištěným skutečnostem

Pozn.: U roční hlavní kontroly musí být předložen Protokol o odborné technické kontrole, kterou provádí pouze odborný technický kontrolor s platným certifikátem (oprávněním).

Dokumentace může být vedena formou knihy, volných listů nebo elektronicky. Je nutné, aby byla provozovatelem nebo vedením pověřené organizace odsouhlasena.
Jestliže byly v průběhu kontroly objeveny závažné závady ohrožující bezpečnost, je nutno je bezodkladně odstranit. Není-li to možné, je třeba zařízení zajistit proti použití.
Kontrola je základním požadavkem pro bezpečnost provozu. Musí být prováděna na třech rovinách s ohledem na provoz, umístění, klimatické podmínky a možný vandalismus na hřišti. Kontrolu podle typu musí provádět pracovník s příslušnou kvalifikací.

Běžná vizuální kontrola umožňuje rozeznat nápadné zdroje nebezpečí. Kontrolu provádíme 1x za 14 dní (1x týdně, v případě, že je na zařízení zvýšený provoz -umístění na sídlišti apod.). Zařízení vystavená velmi častému používání nebo rizikům vandalizmu vyžadují denní kontrolu tohoto typu. O četnosti musí rozhodnout provozovatel. Četnost kontroly musí být přizpůsobena charakteru umístění zařízení. Kontrola sleduje stav upevnění tělesa zařízení, okolí zařízení vzhledem k jeho bezpečnosti (tj. stav povrchu vrstvy tlumící pád, přítomnost nežádoucích prvků jako jsou kameny, střepy apod.). Tyto je nutno ihned odstranit.

Vybrané body běžné vizuální kontroly:

  • Provede úklid terénu v okolí zařízení, úpravu tlumivé vrstvy. Z terénu odstraní především cizorodé, tvrdé a ostré předměty.
  • Odstaví zařízení vhodnou formou při zjištění, že může být nebezpečné. V tomto případě neprodleně informuje odpovědného pracovníka.
  • O zjištěném riziku provede písemný záznam dokumentace zařízení (záznam může provést ve spolupráci s ním odpovědný pracovník).
  • Vytipuje požadavky na preventivní údržbu a opravy a zaznamená je do dokumentace (záznam může provést odpovědný pracovník na jeho podnět).

Provozní kontrola je podrobnější prohlídka zaměřená na kontrolu funkce a stability zařízení, zejména z hlediska jakéhokoliv opotřebení. Tu je nutno provádět v rozmezí od 1 do 3 měsíců a při zahájení a ukončení sezóny. Je zaměřena na upevnění nástupních a výstupních prvků, stav upevňovacích prvků, koroze, přečnívajících závitů a celkový stav terénu v bezpečnostních zónách. Provádí ji kvalifikovaný pracovník, seznámený s problematikou bezpečnosti dětských hřišť se školením v rozsahu zahrnujícím problematiku ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177 v platném znění. Kontrola důsledně prověřit stav zařízení z hlediska možných rizik - může být spojena s údržbou zařízení.

Roční hlavní kontrola se provádí v intervalech nepřesahujících 12 měsíců (vhodnější je provádět ji při zahájení sezóny nebo jejím ukončení) za účelem zjištění celkové bezpečnosti zařízení, základů a povrchů, např. povětrnostních vlivů, známek rozpadu nebo koroze a jakékoliv změny úrovně bezpečnosti zařízení, plynoucí z provedených oprav nebo dodatečně vestavěných nebo vyměněných částí. Kontrola se provádí za přítomnosti odpovědného pracovníka provozovatele, nebo je provozovatel bezprostředně o výsledku kontroly informován. O kontrole je veden písemný protokol. Roční hlavní kontrola je zaměřena na celkový stav zařízení, jeho upevnění k nástupním nebo výstupním prvkům a kotvícím prvkům. Podle potřeby je nutno dotáhnout jednotlivé šrouby a matice tak, aby zařízení nemělo žádnou známku uvolnění ve všech rovinách. Tuto kontrolu musí provádět pouze oprávněné osoby s platným certifikátem (např. MŠMT). Úroveň vyžadované kompetence je přímo úměrná dané úloze. K roční kontrole náleží samozřejmě také všechny body běžné vizuální a provozní kontroly.

Vybrané body roční hlavní kontroly:

  • Komplexní zhodnocení stavu zařízení z hlediska bezpečnosti, posouzení vhodnosti a kvality běžných a provozních kontrol, jejich úrovně a četnosti.
  • Prověrka statiky konstrukce, celého zařízení a jeho stavu z hlediska požadavků normy.
  • Kontrola kotvení do terénu (patek a nosné konstrukce v místě styku s terénem a pod úrovni terénu).
  • Návrh opatření ke zvýšení bezpečnosti zařízení (hřiště).
  • Návrh případných změn, složitějších oprav nebo rekonstrukce zařízení, včetně případného návrhu na likvidaci.

Co dělat, když jsou zjištěny závady?

Závady ohrožující bezpečnost uživatelů musejí být ihned odstraněny. Pokud není možná okamžitá náprava, musí majitel/provozovatel rozhodnout o uzavření příslušného hracího zařízení nebo části hracího prostoru případně demontáži zařízení nebo jeho části, do doby odstranění závad.
Podle stavu věcí je toto vždy jednotlivé rozhodnutí a je nutno zohlednit, zda bezpečnostní riziko má vysokou pravděpodobnost výskytu a jaké jsou možné následky případného zranění. Při pochybnostech doporučujeme kontaktovat naší firmu.

3. Další bezpečnostní opatření

Na dětském hřišti musí být umístěn znak (piktogram) poskytující informace o nejbližším zařízení, tj. telefonu k přivolání záchranné služby a volacím čísle k nahlášení závažných poškození. Vjezd, výjezd a únikové trasy na a z hřiště určené veřejnosti a záchranné službě musí být kdykoliv přístupné a prosté překážek (v těchto záležitostech platí místní ustanovení).

Tento znak (piktogram) patří do sortimentu naší firmy

CH-M-013-01 Tabulka na dětská hřiště (Piktogram)


Stáhněte si níže uvedený formulář pro pro zaslání údajů o Vašem dětském hřišti.


Veškeré informace týkající se zřizování, kontroly, údržby a provozu dětských hřišť naleznete v normě ČSN EN 1176-7 Pokyny pro zřizování,kontrolu,údržbu a provoz, kterou si můžete zakoupit na stránkách Českého normalizačního institutu - www.cni.cz.

 

Soubory ke stažení

 

Copyright © 2007 Kulant.cz

e-works.cz